home

pic

Security Innovation Technology

บริษัท เอเซีย เอสไอที จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในนามบริษัท เอเซีย เอสไอที จำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกอบธุรกิจ ออกแบบ จำหน่าย ให้เช่า และระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรเช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบตรวจจับแจ้งเตือนและป้องกันการบุกรุก ระบบสแกน ตรวจสอบโลหะ ระบบสแกนตรวจสอบวัตถุระเบิดใต้ท้องรถ ระบบความคุมการเข้าออกและ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น

โดยนำเทคโนโลยีต่างๆมาผนวกเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อยู่เสมอ

Service & Solution

l01

CCTV Surveillance
ระบบบันทึกภาพจากกล้อง

l02

Access Control System
ระบบควบคุมการเข้าออก

l03

Artificial Intelligent System
ระบบปัญญาประดิษฐ์

products

Project Reference

Partners